SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

BECKER DANMARK A/S

 

1. FORMÅL OG RÆKKEVIDDE

1.1 Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for Becker Danmark A/S’ (”Becker Danmark”) levering af standard produkter såvel som reservedele (”Produkter”) og konsulentydelser (”Serviceydelser”), herunder i form af reparation og vedligehold af Produktet, som beskrevet i den mellem kunden (”Kunden”) og Becker Danmark indgåede Aftale (herefter benævnt ”Aftalen”).
1.2 Nærværende betingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Becker Danmark om Kundens køb af ydelser fra Becker Danmark, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.


2. YDELSERNES OMFANG
2.1 Becker Danmarks ydelse består i levering af Produkter, herunder hovedsageligt vakuumpumper, kompressorer og reservedele hertil, samt Serviceydelser, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet i den mellem parterne indgåede Aftale.
2.2 Becker Danmark kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører. Dette fratager dog ikke Becker Danmark forpligtelserne i henhold til nærværende aftale.


3. TILBUD OG ACCEPT
3.1 Konkrete tilbud fra Becker Danmark er gældende 14 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud kan accepteres både skriftligt og mundtligt (eksempelvis ved telefonisk henvendelse) af Kunden og er først bindende for Becker Danmark, når Becker Danmark skriftligt har bekræftet ordren.


4. ANNULLERING
4.1 Et tilbud/ordrebekræftelse vedrørende Produkter, som ikke findes på eget lager, er altid afgivet med forbehold for, at de pågældende Produkter kan fremskaffes til markedspris. Kan produkterne ikke skaffes, kan Becker Danmark uden at ifalde ansvar af nogen art annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen for disse produkter. Det påhviler Becker Danmark ind rimelig tid at meddele Kunden, at de pågældende Produkter ikke kan skaffes, lige så snart Becker Danmark bliver vidende herom.
4.2 Kunden er alene efter Becker Danmarks skriftlige samtykke hertil berettiget til at annullere en leverance.


5. KUNDENS FORPLIGTELSER VED SERVICEYDELSER
5.1 Det er en forudsætning for Serviceydelsens udførelse:

  • at Kunden gør servicemedarbejderne og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information,
  • at Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med nødvendige faciliteter m.v. efter servicemedarbejdernes nærmere anvisning,
  • at Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildeler ressourcer, således at Serviceydelserne kan leveres som aftalt,
  • at Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver konsulenterne den fornødne adgang til Kundens faciliteter, installationer og dokumentation efter servicemedarbejdernes nærmere anvisning.


6. LEVERINGSTIDSPUNKT
6.1 Becker Danmark tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, og såfremt dette mod forventning ikke kan lade sig gøre, vil Becker Danmark hurtigst muligt meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om evt. nyt forventet leveringstidspunkt. Da Becker Danmark er afhængig af andre leverandører, og forsinkelse derfor kan skyldes forhold, som Becker Danmark ikke selv er ansvarlig for, påtager Becker Danmark sig intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser.
6.2 Såfremt leveringstidspunktet overskrides med mere end 90 dage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Becker Danmark eller forhold under Becker Danmarks kontrol, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen med rimeligt varsel ved skriftlig meddelelse herom til Becker Danmark.
6.3 Medmindre andet er aftalt, anses levering af Produkter for sket, når Produkterne er udleveret fra Becker Danmarks lager (ab lager).
6.4 Becker Danmark påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv., medmindre andet aftales.
6.5 I de tilfælde, hvor Becker Danmark efter aftale med Kunden skal medbringe Produkterne og udføre installationen af Produkterne, er leveringstidspunktet det tidspunkt, hvor Produkterne fysisk overgives til/stilles til rådighed for Kunden på det aftalte leveringssted.
6.6 Becker Danmark kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten af Produkter gennemført.


7. RISIKOENS OVERGANG
7.1 Risikoen for Produkter overgår til Kunden på leveringstidspunktet, jf. punkt 6.

 

8. PRISER OG FAKTURERING
8.1 Generelt
8.1.1 Alle priser er i danske kr. eksklusiv moms, offentlige afgifter og andre eventuelle pålagte skatter, miljøbidrag, fragt mv., medmindre andet er anført.
8.2 Produkter
8.2.1 Den aftalte pris for bestilte Produkter fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale.
8.2.2 Becker Danmark er berettiget til at fakturere Kunden for Produkter, når levering er sket. Det kan dog af tilbuddet/ordrebekræftelsen fremgå, at Becker Danmark er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.
8.3 Serviceydelser
8.3.1 Det estimerede omfang af de aftalte Serviceydelser fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale. Uanset dette faktureres Kunden dog altid i henhold til Becker Danmarks faktiske tidsforbrug på den pågældende opgave, medmindre det fremgår Aftalen, at der er aftalt fast pris.
8.3.2 Becker Danmark er berettiget til at fakturere Kunden løbende ved udgangen af hver kalendermåned samt når opgaven afsluttes. Der faktureres på baggrund af anvendt tidsforbrug med mindre andet fremgår af Aftalen. Som udgangspunkt faktureres for hver påbegyndt time.


9. BETALING
9.1 Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 14 dage efter fakturadato.
9.2 Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.
9.3 Ved forsinket betaling er Becker Danmark berettiget til at opkræve en morarente fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. påbegyndt måned med månedlige rentetilskrivninger regnet fra forfaldsdatoen.
9.4 Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet, yderligere 14 dage er forløbet, og der fortsat ikke er sket betaling, er Becker Danmark berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf, eller ved skriftlig meddelelse til Kunden, ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt evt. andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver Becker Danmark Aftalen, har Becker Danmark A/S ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.


10. ANSVAR SAMT FEJL OG MANGLER
10.1 Kunden er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering.
10.2 For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (”fejl”), skal Kunden straks reklamere skriftligt til Becker Danmark efter, at fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen ytrer sig. Becker Danmark har kun ansvaret for fejl, som påberåbes inden 8 dage fra leveringstidspunktet.
10.3 Er der fejl i det leverede, kan Becker Danmark vælge enten at foretage omlevering eller efterlevering af det leverede, eller i stedet give Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.
10.4 Såfremt Becker Danmark vælger at afhjælpe en fejl, er Becker Danmark forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og for egen regning, at afhjælpe de påberåbte fejl i det leverede.
10.5 Såfremt Becker Danmark ikke afhjælper fejlen med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give Becker Danmark en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 30 dage.
10.6 Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen, som modsvarer fejlens størrelse i forhold til en fejlfri ydelse. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af det leverede, har Kunden ret til efter fristens udløb at hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.
10.7 Kunden kan, hvad angår øvrige leverede Produkter eller Serviceydelser, kun ophæve købet af disse, såfremt de indgår i en sådan sammenhæng med det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse, at de ikke kan fungere tilfredsstillende alene.
10.8 Såfremt der er tale om en løbende Serviceydelse, kan der alene ophæves for fremtidige ydelser.
10.9 Ophæver Kunden, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af Betingelserne.
10.10 Ovenstående udgør Kundens samlede misligholdelsesbeføjelser som følge af fejl i Produkter eller Serviceydelser.
10.11 Har Kunden reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som Becker Danmark er ansvarlig for, skal Kunden erstatte de udgifter, Becker Danmark måtte have haft i den sammenhæng. Har Becker Danmark anvendt arbejdstimer på at undersøge en sådan fejl, der viser sig ikke at kunne gøres gældende overfor Becker Danmark, er Becker Danmark berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser hos Becker Danmark.
10.12 Misligholder Kunden sine forpligtelser, er Kunden forpligtet til at erstatte Becker Danmarks tab efter dansk rets almindelige regler, herunder forgæves afholdte omkostninger og konsulenttimer.
10.13 Becker Danmark A/S er ansvarlig for, at de anvendte konsulenter til enhver tid lever op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de stillede opgaver.
10.14 Becker Danmark A/S kan på ingen måde gøres ansvarlig for:

  • at det leverede ikke har den ønskede værdi for Kunden, at Kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at det leverede i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed, medmindre Becker Danmark i Aftalen har påtaget sig ansvaret for et givent resultat,
  • forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Betingelserne eller Aftalen,
  • fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af det leverede i sammenhæng med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker det leveredes funktion,
  • fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i det leverede, som ikke er sket i overensstemmelse med Becker Danmarks instruktioner,
  • fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, eller anvendelse af det leverede på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation, eller ved forsømmelse fra Kundens, dennes personale eller tredjemands side, eller ved andre omstændigheder, som ligger uden for Becker Danmarks kontrol,
  • normal vedligeholdelse såsom justering, normal slitage, eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves.


11. PRODUKTANSVAR
11.1 Becker Danmark er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ulovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.
11.2 For tingskade er Becker Danmark ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produkter på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens Produktet er i Kundens eller tredjemands besiddelse. Becker Danmark er yderligere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller produkter, hvori Produkter indgår.
11.3 Hvis Becker Danmark pålægges produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Becker Danmark skadesløs, i den udstrækning som Becker Danmarks ansvar er begrænset efter Betingelserne.
11.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom.
11.5 Parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet. Det indbyrdes forhold mellem parterne i denne aftale skal dog afgøres i henhold til punkt 20 nedenfor.


12. ANSVARSBEGRÆNSNING
12.1 Becker Danmark kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt avance, tab af data eller Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning eller rådgivere, samt andet indirekte tab eller følgeskade.
12.2 I tilfælde af at Becker Danmark ifalder erstatningsansvar (uanset ovenstående), vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende Aftales erlagte nettovederlag, dog maksimalt et beløb på 25.000 kr. pr. indgået Aftale.


13. FORCE MAJEURE
13.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere, omfattende virus- eller malware-angreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

13.2 Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, samt løbende holde den anden part underrettet herom. Den anden part kan da kræve eventuelle tidsplaner udskudt og genforhandlet.
13.3 Uanset ovenstående kan enhver af parterne hæve aftalen uden ansvar ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt Aftalens opfyldelse hindres af force majeure i mere end 6 måneder.


14. TAVSHEDSPLIGT
14.1 I forbindelse med opgavens udførelse vil begge parter kunne få adgang til fortrolige og interne informationer hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt og alene anvende dem til det formål de er afgivet til. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.


15. EJENDOMSFORBEHOLD
15.1.1 Alle Produkter er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsretten til det solgte Produkt overgår således først endeligt til Kunden, når Becker Danmark har modtaget fuld betaling herfor, jf. Aftalen.
15.1.2 Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for Produktet, herunder at opbevare og vedligeholde Produktet forskriftsmæssigt, at holde Produktet brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer i Produktet uden Becker Danmarks forudgående skriftlige samtykke.
15.1.3 Kunden forpligter sig til ikke uden Becker Danmarks forudgående samtykke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne, sælge eller på anden måde disponere over produktet indtil ejendomsretten er overgået til Kunden.


16. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
16.1.1 Enhver immateriel rettighed, herunder den fulde ophavsret, til Produkter tilkommer alene Becker Danmark A/S.
16.1.2 Når intet andet er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden ved fuld betaling af Becker Danmarks vederlag alene en brugsret til de immaterielle rettigheder, herunder en brugsret til ophavsretligt beskyttet materiale, dokumentation m.v., der er udarbejdet af Becker Danmark i forbindelse med leveringen af Produktet.
16.1.3 Kunden har således alene ret til at bruge det leverede som det er og forefindes. Kunden erhverver ingen ret til at ændre, videreudvikle, foretage eksemplarfremstilling eller overdrage eksemplarer af Becker Danmarks immaterielle rettigheder til tredjemand uden forudgående samtykke fra Becker Danmark, bortset fra tilfælde hvor en sådan ret er tillagt Kunden i ufravigelige lovregler.
16.1.4 Såfremt Kunden ønsker at videresælge Produktet, kræver dette Becker Danmarks skriftlige samtykke.


17. OVERDRAGELSE
17.1 Becker Danmark er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen uden Kundens samtykke hertil.
17.2 Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen efter Becker Danmarks forudgående skriftlige samtykke hertil.


18. KLAGER
18.1 Såfremt Kunden måtte have indsigelser eller andet til det leverede eller manglende levering, skal klage fremsendes til becker@becker-danmark.dk.


19. ÆNDRINGER OG FORRANG
19.1 Enhver ændring af Betingelser eller Aftalen kan kun ske skriftligt enten ved udarbejdelse af nye betingelser eller ved et skriftligt og underskrevet tillæg til Betingelserne eller Aftalen.
19.2 Ved uoverensstemmelse mellem Betingelserne og Aftalen, har Aftalen forrang for Betingelserne.


20. LOVVALG OG VÆRNETING
20.1 Tvister mellem parterne, der udspringer af Betingelserne og/eller en Aftale eller Becker Danmarks ydelser i øvrigt, skal anlægges ved byretten beliggende ved Becker Danmarks til enhver tid værende hjemsted. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte medføre anvendelse af anden ret end dansk ret.

 

Becker Danmark A/S

 

Den 31. juli 2019