SEKRETESSPOLICY

 

(Status: 27.03.2020)

 

Becker Vakuumteknik AB, Edsbrogatan 1, 752 28 UPPSALA Sweden (nedan hänvisad till som ”BECKER”) är driftsansvarig för webbplatsen

 

www.becker-international.com/se/

 

och vill därför genom nedanstående sekretesspolicy informera dig om vilka uppgifter som samlas in vid användning av vår webbplats och för vilka ändamål dessa uppgifter används.

 

BECKER vill även upplysa dig om dina rättigheter i detta sammanhang.

 

1. ANSVAR FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

BECKER ansvarar för att följa bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt förordningen. Vår databehandling överensstämmer med den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz) och övriga gällande dataskyddsföreskrifter.

 

2. VAD INNEBÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierbar eller icke identifierbar fysisk person. Som identifierbar räknas en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom koppling av ett kännetecken, t.ex. ett namn, till en sifferkod, en lokalisering, ett elektroniskt kännetecken eller en eller flera utmärkande egenskaper, som ger uttryck för denna persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I den utsträckning vi inhämtar ett godkännande från berörda personer för behandling av personuppgifter fungerar ett aktivt godkännande i enlighet med dataskyddslagstiftningen som rättslig grund för behandling av personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra ett avtal som den berörda personen är avtalspart till, fungerar det undertecknade avtalet som rättslig grund. Detta gäller även för behandling som krävs för att vidta åtgärder som avser föravtal. I den utsträckning behandling av personuppgifter krävs för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger vårt företag kan detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen också fungera som rättslig grund. I fall livsviktiga intressen för den berörda personen eller en annan fysisk person kräver behandling av personuppgifter kan också detta fungera som rättslig grund i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Databehandling kan dessutom krävas för att värna ett berättigat intresse för vårt företag eller tredje part, om detta intresse inte strider mot högre ställda grundläggande rättigheter och friheter för den berörda personen. I den utsträckning som behandling sker på grund av berättigade intressen upplyser vi om detta i respektive fall.

 

4. DATABEHANDLING VID ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

När du besöker vår webbplats sparar servern standardmässigt och tillfälligt uppgifter om anslutning av den dator som öppnar webbplatsen, vilka webbsidor som du besöker hos oss, vilket datum och under hur lång tid besöket sker, registreringsuppgifter för det webbläsar- och operativsystem som används samt vilken webbplats som du varit på innan du besöker vår webbplats. Detta sker av systemsäkerhetsmässiga skäl genom s.k. loggfiler.

 

 • Denna datamängd består av uppgifter om följande:
 • Datum och klockslag för åtkomst
 • IP-adress för den dator som används
 • Beteckning och URL för den fil som öppnas
 • Den webbplats som åtkomst sker från (föregående URL)
 • Den webbläsare och det operativsystem som används

Angivna uppgifter behandlas av oss för följande ändamål:

 • Säkerställande av en problemfri anslutning till webbplatsen
 • Säkerställande av en smidig användning av vår webbplats
 • Utvärdering av systemsäkerhet och systemstabilitet
 • Andra administrativa ändamål

Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse följer av de ändamål för datainsamling som anges ovan. Vi använder under inga omständigheter insamlade data för att dra slutsatser om dig som person. Eventuella undantag från denna princip beskrivs nedan. Registrering av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av uppgifter i loggfiler krävs för att säkerställa webbplatsens drift. Eventuella möjligheter för användaren att göra invändningar finns därför inte.

 

5. YTTERLIGARE DATABEHANDLING

Även de uppgifter som du uttryckligen själv meddelar oss samlas in och lagras. Exempel på detta är uppgifter som du lämnar vid personlig kundkontakt via e-post, telefon eller vår plattform och när du själv väljer att ange uppgifter (t.ex. i samband med registrering för inloggning bokningsfält, frågeformulär, chatt etc.). Vilka uppgifter som samlas in anges innan respektive process genomförs, om detta inte framgår tydligt av den aktuella processen (t.ex. namn och lösenord vid registrering för inloggning eller i fältet för användaruppgifter, telefon och e-post).

 

Dessutom samlas de användaruppgifter in som du lämnar i samband med användning av plattformen (genomförda artikelsökningar) och/eller som respektive internetoperatör genererar vid användning av plattformen (bl.a. din dators IP-adress) och/eller som genereras genom elektronisk spårning. Användningsuppgifter kan innehålla personuppgifter respektive företagsuppgifter eller tillåta slutledning avseende dessa.

 

Om du inte registrerar dig eller loggar in överförs anonyma användningsuppgifter, exempelvis vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder samt vilka sidor du besöker under den tid som du vistas på internet, från din webbläsare i samband med att du ansluter till plattformen. Dessa uppgifter används inte för att identifiera dig eller ditt företag.

Användningsuppgifterna lagras automatiskt i serverloggfiler (protokollfiler). Dessa används för att göra plattformens funktioner ännu mer intressanta, säkerställa att dessa fungerar korrekt samt förbättra dem.

Detta utgör ett berättigat intresse för oss i enlighet med den rättsliga grunden i artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

 

6. DATABEHANDLING FÖR REKLAMÄNDAMÅL

Databehandling för reklamändamål utgör ett berättigat intresse för BECKER i enlighet med den rättsliga grunden i artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen.

 

Databehandling sker även enligt de förutsättningar som anges i § 7.3 i UWG (den tyska lagen om illojal konkurrens).

Om du har registrerat dig eller ingår i vårt kundregister behandlar vi dina kontaktuppgifter och informerar dig om produkter och tjänster samt relevanta nyheter oavsett om du prenumererar på nyhetsbrevet eller ej.

 

Du har rätt att när som helst och utan kostnad göra invändningar mot databehandling för reklamändamål genom respektive kommunikationskanal med framtida verkan. Om du invänder mot denna databehandling spärras den berörda kontaktadressen för respektive kommunikationskanal för ytterligare databehandling för reklamändamål. Du kan invända mot detta slags databehandling via e-post eller post till den angivna kontaktadressen.

 

7. WEBBANALYS/SPÅRNING

Kakor (cookies)

På vissa av våra webbsidor använder vi s.k. kakor (cookies) för att t.ex. registrera besökarnas preferenser och kunna anpassa webbplatsen optimalt därefter. Detta förenklar navigeringen och skapar större användarvänlighet på webbplatsen, t.ex. när det gäller valet av språk. Kakorna hjälper oss också att identifiera särskilt populära delar av vårt internetutbud. Kakor är små filer som sparas på besökarens hårddisk. Dessa gör att vi kan behålla information under en viss tid och identifiera besökarens dator. Om kakor används för behandling av personuppgifter sker detta i enlighet med den rättsliga grunden enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. För att kunna anpassa och individualisera webbinnehållet efter användarna använder vi permanenta kakor. Dessutom använder vi s.k. sessionskakor, som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om hur och när kakor används. På så sätt har du kontroll över hur de används. Obs! Om du blockerar användning av kakor helt och hållet kan detta innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar korrekt. Vi använder följande kategorier av kakor på vår webbplats:

 

Absolut nödvändiga kakor: Dessa kakor är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen och dess funktioner, bl.a. för att få åtkomst till delar som skyddas av lösenord (t.ex. användarkonto). Utan dessa kakor kan vi inte tillhandahålla vissa av de tjänster som du efterfrågar. Vi använder absolut nödvändiga kakor för att säkerställa en registrerad användares identitet, så att denna känns igen under vistelse på webbplatsen och vid efterföljande besök.

Funktionalitets-/personaliseringskakor: Dessa kakor gör det möjligt för webbplatser att komma ihåg en besökares tidigare inmatningar, för att erbjuda optimerade funktioner som är särskilt anpassade efter besökaren. På så sätt kan en webbplats t.ex. visas på korrekt språk.

 

Google Analytics: För att uppnå en behovsanpassad utformning av vår webbplats skapar vi pseudonyma användningsprofiler med hjälp av Google Analytics. Google Analytics använder sig av kakor, dvs. textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som kakorna ger om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en av Googles servrar i USA för att sparas där. Eftersom vi har aktiverat IP-anonymisering på vår webbplats förkortas din IP-adress av Google dessförinnan inom EU:s alla medlemsstater och de övriga stater som är anslutna till EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas först på plats där. Med hjälp av denna information utvärderar Google hur du använder webbplatsen, för att kunna sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla oss ytterligare tjänster som är förbundna med användning av internet i allmänhet och vår webbplats i synnerhet. Du kan när som helst invända mot att dessa pseudonyma användningsprofiler skapas. Detta kan du göra på ett av följande sätt:

 

1. Du kan invända mot webbanalys genom Google Analytics genom att aktivera en undantagskaka, som beordrar Google att inte spara eller använda dina uppgifter till webbanalysändamål. Observera att denna lösning innebär att det inte sker någon webbanalys enbart så länge som undantagskakan sparas av webbläsaren. Om du vill aktivera en undantagskaka klickar du här.

2. Du kan även förhindra att kakor som används för att skapa en profil sparas genom att göra motsvarande inställningar i programvaran till din webbläsare.

3. Beroende på vilken webbläsare du använder dig av har du möjlighet att installera ett insticksprogram till webbläsaren som förhindrar spårning. Du kan göra detta genom att klicka här och installera det insticksprogram som därmed hämtas till din webbläsare.

4. Du kan också invända mot popup-meddelanden som automatiskt öppnas när du besöker vår webbplats.

Den information som registreras avser dina aktiviteter på webbplatsen (t.ex. surfbeteende, besökta anknutna webbsidor etc.). Samtliga användningsuppgifter sparas under användning av en pseudonym, så att det principiellt inte är möjligt att identifiera dig som person. Generellt kan du förhindra att kakor lagras på din hårddisk genom att välja ”Blockera alla cookies” i inställningarna av din webbläsare. Du kan också ställa in din webbläsare så att du får en förfrågan om den tillåts aktivera kakor. Slutligen kan du alltid när som helst radera aktiverade kakor. Hur detta fungerar i detalj beskrivs på hjälpsidorna till din webbläsare. Om du inte godkänner kakor kan detta i vissa fall leda till en begränsad funktion av webbplatsen. Observera att ev. undantagskakor måste aktiveras på nytt om du har raderat alla kakor.

 

Adobe Typekit webbteckensnitt: För att säkerställa en enhetlig avbildning av vissa teckensnitt, använder vår webbplats teckensnitt som kallas Adobe Typekit Web-teckensnitt tillhandahållna av Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe). När du öppnar sidor på vår webbplats laddar din webbläsare automatiskt de nödvändiga teckensnitten direkt från Adobes webbplats för att kunna visa dem korrekt på din enhet. Som ett resultat kommer din webbläsare att upprätta en anslutning med Adobes servrar i USA. Därför får Adobe veta att din IP-adress användes för att komma åt vår webbplats. Enligt informationen från Adobe kommer inga cookies att lagras i samband med tillhandahållandet av teckensnitt. Adobe har en certifiering i enlighet med EU-USA: s integritetsskydd. Integritetsskölden är en kompakt ratificerad mellan USA och Europeiska unionen som syftar till att garantera efterlevnad av europeiska dataskyddsstandarder. För mer information, följ denna länk: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.

Användningen av Adobe Typekit Web Fonts är nödvändig för att säkerställa en enhetlig presentation av typsnitt på vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. För mer information om Adobe Typekit Web Fonts, läs policyerna under: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html.
Adobes integritetsdeklaration kan granskas under: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Chattfunktion Livezilla: Denna webbplats använder sig av en livechatt från Livezilla GmbH (http://www.livezilla.net/home/en). Chatten använder sig av kakor, dvs. textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som kakorna ger om hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) överförs till en av Livezillas servrar i USA för att sparas där. Med hjälp av denna information utvärderar Livezilla hur du använder webbplatsen, för att kunna sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet till webbplatsoperatören och tillhandahålla ytterligare tjänster som är förbundna med användning av internet i allmänhet och vår webbplats i synnerhet. Livezilla kan även överföra informationen till tredje part om detta föreskrivs i lagstiftningen eller om uppgifterna behandlas av tredje part på uppdrag av Livezilla. Under inga omständigheter kopplar Livezilla din IP-adress till andra uppgifter. Du kan förhindra att kakor aktiveras på din dator genom att göra motsvarande inställningar i programvaran till din webbläsare, men vi vill påpeka att detta kan innebära att inte alla webbplatsens funktioner fungerar helt korrekt. Genom att du använder vår webbplats förklarar du att du samtycker till att Livezilla behandlar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs ovan för angivna ändamål.

 

8. TJÄNSTELEVERANTÖRER/DATABEHANDLING I LÄNDER UTANFÖR EES

BECKER anlitar andra tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster och behandla dina personuppgifter (bl.a. för att inhysa dina uppgifter i en säker datacentral eller lagra de uppgifter som överlåtits i samband med prenumeration på nyhetsbrev). Tjänsteleverantörerna behandlar uppgifterna endast enligt BECKERS anvisningar och måste följa gällande dataskyddsbestämmelser. Samtliga personuppgiftsbiträden har valts ut med stor omsorg och får tillgång till dina uppgifter endast i den omfattning och under den tid som krävs för att utföra respektive tjänst.

 

Alla servrar som BECKERS tjänsteleverantörer använder sig av befinner sig inom EU.

 

9. DATASÄKERHET

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oönskad åtkomst i så stor utsträckning som möjligt. Förutom att vi har en skyddad företagsmiljö använder vi t.ex. ett krypteringsförfarande inom vissa områden (onlineansökningar, kontaktformulär, frågeformulär etc.). De uppgifter som du anger krypteras därmed med hjälp av SSL-protokoll (Secure Socket Layer) innan de överförs, för att förebygga felaktigt handhavande av uppgifterna genom tredje part. Du kan se detta på hänglåssymbolen i din webbläsares statusrad och genom att webbadressen inleds med ”https”.

 

10. INSYN OCH INFORMATION SAMT RÄTTELSE OCH RADERING AV DINA UPPGIFTER

Om dina personuppgifter behandlas i någon form räknas du som ”den registrerade” enligt dataskyddslagstiftningen. Därmed har du principiellt rätt till insyn och information, rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen, rätt att göra invändningar mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet.

 

1. Rätt till insyn och information samt rättelse
Du kan begära att få insyn i de personuppgifter som behandlas av oss. Om dina uppgifter inte (längre) stämmer kan du begära att få göra en rättelse av dem. Om dina uppgifter är ofullständiga kan du begära att få göra en komplettering. Om vi har vidarebefordrat dina uppgifter till tredje part informerar vi denna part om din rättelse, under förutsättning att detta föreskrivs enligt lagstiftningen.

2. Rätt till radering av dina personuppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter omedelbart raderas av följande skäl:

 • Dina personuppgifter krävs inte längre för de ändamål för vilka de samlats in.
 • Du återkallar ditt samtycke och det saknas annan rättslig grund.
 • Du invänder mot behandlingen och det saknas andra högre ställda skyddsvärda skäl till behandling.
 • Dina personuppgifter har behandlats på otillåtet sätt.
 • Dina personuppgifter måste raderas för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen. Observera att din begäran om radering är beroende av huruvida det föreligger ett berättigat skäl som gör uppgiftsbehandlingen nödvändig.

3. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter
Du har rätt att åberopa ett av följande skäl för att begära begränsad behandling av dina personuppgifter:

4. Rätt att göra invändningar
Vi har rätt att behandla dina uppgifter på grund av ett berättigat intresse eller ett allmänintresse. I detta fall har du dock rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Detta gäller även när vi använder dina uppgifter till vår direktreklam.

5. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett överförbart format. Du har dessutom rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att hindras av den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna, under förutsättning att behandlingen bygger på ett samtycke eller på ett avtal och sker genom ett automatiskt förfarande.

 

Vid åtnjutande av denna rätt har du även rätt att begära att dina personuppgifter överförs direkt av en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, under förutsättning att detta är tekniskt genomförbart. Andra personers friheter och rättigheter får emellertid inte begränsas av detta. Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som krävs för att utföra en uppgift av allmänintresse eller under utövande av offentlig makt och som överförts till den personuppgiftsansvarige.

 

11. VÅR KONTAKTPERSON FÖR DATASKYDD

Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud är adressen följande:

 

Michael Bock, LL.M.

Werkmeisterstr. 41

D–47877 Willich

 

12. RÄTT ATT KLAGA HOS DATASKYDDSMYNDIGHET

Utan att det påverkar tillämpningen av andra förvaltningsrättsliga eller juridiska rättsmedel har du rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet, framför allt i den medlemsstat där du har din vistelseort eller arbetsplats eller där anmälan om överträdelse sker, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen.

Behörig dataskyddsmyndighet för BECKER är följande:

 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestr. 2-4

D-40213 Düsseldorf

Tel.: +49 211 38424-0

Fax.: +49 211 38424-10

poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de/