Kvalitetsledning

VÅR FÖRETAGSPOLICY

Becker_Quality

 

KVALITET

BECKERs kvalitetspolicy bygger på en nollfelsstrategi och insikten att summan av system-, process- och produktkvalitet gör oss till en toppresterare.

läs mer

Som anställda på BECKER är vi en del av ett stort team som är engagerade i att uppfylla våra kunders förväntningar. Vi strävar efter att leverera högsta kvalitet inom våra arbetsområden, glädja våra kunder och kontinuerligt förbättra våra processer för att säkerställa att vi alltid uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

 

Vi följer strikt alla specifikationer och förfaranden för att säkerställa att vi uppnår våra mål och tillhandahåller produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Vår nollfelsstrategi innebär att vi inte accepterar några kompromisser när det gäller kvaliteten på våra produkter och tjänster och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda.

 

Som medlemmar i BECKER-teamet är vi stolta över att tillhandahålla utmärkta produkter och tjänster till våra kunder och ständigt förbättra oss för att säkerställa att vi alltid uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

 

Becker_Environment and Energy

 

MILJÖ OCH ENERGI

För BECKER innebär miljöskydd att aktivt agera tillsammans för att bevara en värld värd att leva i för kommande generationer.

läs mer

Vi strävar efter att reducera skadlig påverkan, särskilt vad gäller vatten och luft, till ett minimum eller att helt eliminera den. Detta mål gäller inte bara vårt eget företag, utan vi uppmuntrar även våra kunder och leverantörer att göra detsamma för miljön. Även våra medarbetare görs medvetna om denna fråga utanför sina arbets medvetna om denna fråga utanför sitt arbetssammanhang.

 

Vi fäster redan stor vikt vid energieffektivitet vid upphandling av produkter och tjänster. På våra produktionsanläggningar förlitar sig BECKER uteslutande på 100 % grön el. Som en principfråga arbetar vi kontinuerligt med att minska vattenförbrukningen, förbättra energieffektiviteten och agera i den cirkulära ekonomins anda. När vi gör detta tar vi hänsyn till alla aspekter, från växter och anläggningar till anläggningar, system och energiförbrukande processer. Våra ansträngningar är inriktade på att följa tillämpliga rättsliga krav och uppfylla våra åtaganden. För detta ändamål tillhandahåller vi nödvändiga resurser och information.

 

BECKER har åtagit sig att kontinuerligt förbättra våra energi- och miljöledningssystem för att optimera vår miljöprestanda. Vi uppnår detta genom regelbundna självrevisioner, beaktande av feedback från intressenter och externa revisioner. Vi arbetar också aktivt med de utmaningar som klimatförändringarna innebär och vidtar lämpliga åtgärder för att begränsa och anpassa oss till dem. Som företag har vi ett ansvar att bidra positivt till miljöskyddet och vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla detta åtagande.

 

Becker_Industrial Safety

 

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

På BECKER strävar vi bortom gränserna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, nollvision för arbetsolyckor!

läs mer

Nollvision för arbetsrelaterade olyckor! Detta innebär en olycksfri hantering av våra våra produkter under hela livscykeln. Vårt krav är därför friska tillsammans till jobbet, under jobbet och efter jobbet.

 

Detta möjliggörs genom en positiv felkultur och förebyggande åtgärder samt samråd med berörda parter, med stöd av arbetsmiljöledning (WHM). Företagshälsovård omfattar pelarna arbetsmiljö, hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen, integration på arbetsplatsen och förebyggande av beroende. Planering, genomförande och utvidgning av företagsstrukturer utformas i syfte att göra aktiviteterna hälsofrämjande. Å ena sidan stärks resurserna och å andra sidan elimineras bördor och stressfaktorer.

 

Genom att upprätthålla ledningssystemen och kontinuerligt förbättra dem säkerställer vi, med lämpliga åtgärder, standarder över den lagstadgade grunden.

 

KVALITET ÄR INTE EN PRODUKT AV TILLFÄLIGHETER

Becker_Supplier

 

Våra KVALIFICERADE LEVERANTÖRER förser oss med råvaror och bearbetade delar som påtagligt påverkar kvaliteten på vår slutprodukt. På BECKER får bara kvalificerade leverantörer möjlighet att leverera. Vår leverantörsbedömning utvärderar kvalitet och gör att vi kan vidta effektiva åtgärder vid behov.

Becker_Process Management

 

Det hos Becker INTEGRERADE SYSTEMET för PROCESSHANTERING säkerställer snabb kommunikation och implementering av specifika förändringar. På detta sätt är det möjligt att snabbt reagera på ekonomiska och sociala förändringar.

Becker_Customer

 

Vi ägnar därför våra KUNDER högsta uppmärksamhet åt dessa mycket specifika och individuella krav, erbjuder våra kunskaper i samråd och säkerställer att kraven uppfylls så att våra kunder blir helt nöjda. Hos BECKER är varje kund i centrum!

LADDA NER CERTIFIKAT

FÖRETAGSLEDNING
MANUAL

Från Becker, för våra kunder

och leverantörer och för oss.

lader ner manual (EN)

Underwriters
Laboratories

Becker UL Fil

NR. E212337

Omdirigera UL Product IQ

AVFALLSHANTERING AV ANVÄNDA PRODUKTER

Det är förbjudet att kasta elektriska apparater i hushållsavfallet. Kasta inte din använda produkt tillsammans med hushållsavfallet.

 

Våra produkter består av värdefulla och återvinningsbara råvaror, såsom metaller (aluminium, gjutjärn, stål) och plast. Informera dig själv om möjligheterna att returnera din begagnade produkt i ditt område och använd retursystemet för bortskaffande. Genom en professionell och miljövänlig återvinning av våra produkter och deras tillbehör bidrar du aktivt till att minska koldioxidutsläppen från sådana material och du skyddar miljön.

 

Tänk på de regler och föreskrifter som gäller i ditt land vid bortskaffande eller begagnade apparater. Kontakta oss om du har frågor.

Icon Recycling