Privacyverklaring

(Stand: 27-03-2020)

Gebr. Becker GmbH, Hölker Feld 29-31, 42279 Wuppertal (hierna enkel aangeduid als „BECKER“) is exploitant van de website

 

www.becker-international.com/nl

 

en wil u om die reden in de onderstaande privacyverklaring informeren over de mate waarin bij het gebruik van onze webpagina’s gegevens worden verzameld en over het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

BECKER wil tevens aangeven op welke rechten u in dit verband aanspraak kunt maken.

 

1. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens

BECKER is de voor naleving van de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) verantwoordelijke, zoals bedoeld in de AVG. Onze gegevensbechermingspraktijk is in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en overige geldende gegevensvoorschriften.

 

2. Persoonsgerelateerde gegevens

Onder persoonsgerelateerde gegevens is alle informatie begrepen die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder via de toewijzing aan een code of naam, een identificatienummer, vestigingsgegevens, een online-code of één of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.

 

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

Indien en voor zover wij voor verwerkingsprocedures toestemming vragen aan de betrokken persoon, dient de rechtsgeldige toestemming zoals bedoeld in de gegevensbeschermingswetgeving als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens. Bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die voor naleving van een overeenkomst, waarvan de contractant de betrokken persoon is, noodzakelijk zijn, dient de contractsluiting als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn. Indien en voor zover een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor de naleving van een juridische verplichting, aan welke ons bedrijf onderworpen is, noodzakelijk is, kan zulks eveneens als rechtsgrondslag, zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming, dienen. Indien en voor zover vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk maken, kan ook als rechtsgrondslag, zoals bedoeld in de wet op de gegevensbescherming, dienen. De verwerking kan voorts ter waarborging van gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk vereist zijn, indien en voor zover prevalerende grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene zich daar niet tegen verzetten. Indien en voor zover een verwerking geschiedt op grond van gerechtvaardigde belangen, wordt daarop door ons in de betreffende passage gewezen.

 

4. Gegevensverwerking bij het oproepen van onze website

Wanneer u onze webpagina’s bezoekt, slaat de webserver ten behoeve van de systeemveiligheid standaard en tijdelijk de verbindingsgegevens van de aanvragende computer, de webpagina’s die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de herkenningsgegevens van de gebuikte browser- en het besturingssysteemtype alsmede de website, van waaruit u ons bezoek op in zogeheten logfiles.

Deze datarecord bestaat uit:

 • Datum en tijdstip van de toegang
 • IP-adres van de opgevraagde computer
 • Naam en URL van het opgevraagde bestand
 • Website, van waaruit de toegang geschiedt (referrer-URL)
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem


De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Waarborging van een onberispelijke verbindingsopbouw van de website
 • Waarborging van een comfortabel gebruik van onze website
 • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit
 • Voor overige, administratieve doeleinden.


De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is een gerechtvaardigd belang van ons. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de boven vermelde doeleinden van de gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om daaruit gevolgtrekkingen omtrent uw persoon af te leiden. Indien en voor zover er uitzonderingen hierop bestaan, staan deze onderstaand beschreven. De verzameling van de gegevens ten behoeve van de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logfiles is voor het bedrijf van de website dwingend noodzakelijk. Hiertegen bestaat zijdens de gebruiker geen bezwaarmogelijkheid.

 

5. Gegevensverwerking bij registratie in de BECKER-shop

Er bestaat de mogelijkheid, zich als klant bij de BECKER-shop te registreren. Daarbij wordt een wachtwoordbeveiligd klantaccount aangemaakt. Om welke gegevens het daarbij gaat, volgt uit het invoervenster dat bij de registratie wordt ingevuld. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne permanente opslag van uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beschermd klantaccount gebruikt. Daarbij worden het IP-adres, de datum en de tijd van de registratie opgeslagen.

Verder wordt een controle uitgevoerd, of er bij de klant geen sprake is van een consument. Deze controle dient ter uitsluiting van consumenten, omdat het platform zich uitsluitend tot B2B-klanten richt. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter b) AVG.

 

6.Overige gegevensverwerking

Voorts worden gegevens verzameld en vastgelegd die u zelf expliciet aan ons meedeelt. Bijvoorbeeld tijdens individueel klantcontact per e-mail, telefoon of op het platform, wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om gegevens in te voeren (zoals bijv. login-registratie, boekingsvenster, aanvraagformulieren, chat). De gegevens die voor inwinning bestemd zijn, worden u - al naar gelang hun type - voorafgaand aan de betreffende procedure meegedeeld, indien zij niet uit de hoedanigheid van de op handen zijnde procedure blijken (zoals bijv. naam en wachtwoord bij login-registratie of in het venster „Gebruikersgegevens”: telefoon en e-mail).

Voorts worden gebruiksgegevens ingewonnen die u bij gebruik van het platform achterlaat (uitgevoerde artikelzoekopdrachten) en/of die de betreffende internetprovider bij het gebruik van het platform meedeelt (o. a. het IP-adres van uw computer) en/of via e-tracking genereert. Gebruiksgegevens kunnen persoonsgerelateerde resp. bedrijfsgerelateerde omvatten of gevolgtrekkingen omtrent deze mogelijk maken.

 

Zonder uw registratie of zonder uw login worden anonieme gebruiksgegevens, zoals bijvoorbeeld welk browsertype en besturingssysteem u gebruikt en welke pagina’s u op de internetpresentatie bezocht heeft, door uw browser bij een bezoek aan het platform doorgezonden. De daarbij verkregen gegevens worden niet gebruikt om u of uw bedrijf te identificeren.

De gebruiksgegevens worden automatisch in serverlogfiles (protocolbestand) opgeslagen. Deze worden gebruikt om het gebruik van de functies op het platform aantrekkelijker te maken en hun prestaties te waarborgen en te verbeteren.

Dit constitueert voor ons een gerechtvaardigd belang en volgt derhalve uit de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 letter f) AVG.

 

7. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG.

Voorts geschiedt de gegevensverwerking onder de voorwaarden van § 7 lid 3 van de wet inzake oneerlijke mededinging (UWG).

Indien en voor zover u geregistreerd bent of als klant bij ons vermeld staat, verwerken wij uw contactgegevens en informeren wij u over producten en diensten alsmede relevante nieuwtjes, onafhankelijk van het Newsletter-abonnement.

Tegen de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde en met werking voor de toekomst gratis afzonderlijk bezwaar aantekenen ten aanzien van het betreffende communicatiekanaal. Door dit bezwaar wordt het contactadres in kwestie voor het betreffende communicatiekanaal voor verdere commerciële gegevensverwerking geblokkeerd. Het bezwaar kunt u per e-mail of per post op de genoemde contactadressen indienen.

 

8. Website-analyse / Tracking

Cookies

Wij passen in sommige gedeelten van onze website zogeheten cookies toe om bijvoorbeeld voorkeuren van de bezoekers te herkennen en de website dienovereenkomstig optimaal te kunnen inrichten. Dit vergemakkelijkt de navigatie en schept een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid, bijvoorbeeld bij de taalkeuze. Cookies helpen ons eveneens bij de identificatie van bijzonder populaire onderdelen van ons internetaanbod. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Deze bieden de mogelijkheid om informatie over een bepaalde periode beschikbaar te maken en computer van de bezoeker te identificeren. Indien en voor zover de toepassing van cookies de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens behelst, geschiedt het gebruik van cookies op grond van de rechtsgrondslag conform art. 6 lid 1 letter f) AVG. Voor een betere gebruikersbegeleiding en individuele prestatieweergave maken wij gebruik van permanente cookies. Verder gebruiken wij zogeheten sessie-cookies. Deze worden automatisch gewist, zodra u uw browser afsluit. U kunt uw browser zodanig instellen dat deze u over de plaatsing van cookies informeert. Daardoor wordt het gebruik van cookies voor u transparant. Belangrijk: Indien u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u afzonderlijke functies van onze website mogelijk niet gebruiken. Wij maken op onze website gebruik van de volgende categorieën cookies:

 

Beslist noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn vereist om door te website te kunnen navigeren en haar functies te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij toegang tot met een wachtwoord beschermde gedeelten (bijv. gebruikersaccount). Zonder deze cookies kunnen wij bepaalde door u aangevraagde diensten niet voor u ter beschikking stellen. Wij maken gebruik van beslist noodzakelijke cookies om geregistreerde gebruikers eenduidig te kunnen identificeren, opdat deze tijdens hun bezoek en bij volgende bezoeken aan de website worden herkend.

 

Functionaliteits-/Personaliserings-cookies: Deze cookies bieden websites de mogelijkheid om zich aan vroegere informatie van een bezoeker te herinneren, teneinde geoptimaliseerde, op de bezoeker afgestemde features aan te bieden. Zo kan een website met de op u afgestemde taal worden weergegeven.

 

Google Analytics: Ten behoeve van een op de behoefte afgestemde vormgeving van onze website maken wij met behulp van Google Analytics gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aan. Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar opgeslagen. Omdat wij de IP-anonimisering op onze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en pas daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten aan ons te verlenen. U kunt tegen de aanmaak van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen te allen tijde bezwaar aantekenen. Daartoe bestaan meerdere mogelijkheden:

1.) Een manier om tegen webanalyse door Google Analytics bezwaar aan te tekenen is om een opt out-cookie te plaatsen, die Google instrueert om uw gegevens niet voor webanalysedoeleinden op te slaan of te gebruiken. U dient daarbij wel te bedenken dat bij deze oplossing de webanalyse slechts zo lang niet zal plaatsvinden als de opt out-cookie door de browser wordt opgeslagen. Als u de opt out-cookie nu wilt plaatsen, klikt u hier.

2.) U kunt de opslag van de voor de profielaanmaak gebruikte cookies ook via een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen.

3.) Afhankelijk van de gebruikte browser heeft u de mogelijkheid om een browser-plugin te installeren die tracking verhindert. Daartoe klikt u hier en installeert u de daar oproepbare browser-plugin.

4.) U weerspreekt de pop-up mededeling, die bij bezoek aan onze website automatisch verschijnt.

Informatie over uw activiteiten op deze website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina’s van het internet-aanbod) wordt vastgelegd. Alle gebruiksgegevens worden met behulp van pseudoniem opgeslagen, zodat een persoonsidentificatie principieel is uitgesloten. U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf in zijn geheel verhinderen, door in uw browser-instellingen “Geen cookies accepteren“ te selecteren. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat deze u voorafgaand aan het plaatsen van cookies vraagt, of u daarmee akkoord bent. Eenmaal geplaatste cookies kunt u te allen tijde weer verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat leest u op de hulppagina’s van uw browser. Indien u geen cookies accepteert kan dat in afzonderlijke gevallen tot functiebeperkingen van de website leiden. N.B. Indien u cookies wist, dient u eventueel geplaatste opt-out cookies opnieuw te activeren.

 

Adobe Typekit Web Fonts: Om een uniforme weergave van bepaalde lettertypen te garanderen, gebruikt onze website lettertypen genaamd Adobe Typekit Web Fonts, aangeboden door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe). Wanneer u pagina's van onze website bezoekt, laadt uw browser automatisch de vereiste lettertypen rechtstreeks van de Adobe-site om ze correct op uw apparaat weer te geven. Als gevolg hiervan zal uw browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Hierdoor leert Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Volgens de informatie die door Adobe wordt verstrekt, worden er geen cookies opgeslagen in combinatie met het beschikbaar stellen van de lettertypen. Adobe is in het bezit van een certificering in overeenstemming met het EU-VS Privacy Shield. Het privacyschild is een overeenkomst geratificeerd tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, met als doel naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen. Volg deze link voor meer informatie: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.
Het gebruik van Adobe Typekit-weblettertypen is noodzakelijk om een uniforme weergave van lettertypen op onze website te garanderen. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. Lees het beleid onder: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html voor meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts.
De Privacyverklaring van Adobe kan worden geraadpleegd op: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

 

Chatfunctie Livezilla: Deze website maakt gebruik van een live-chat van Livezilla GmbH. http://www.livezilla.net/home/de. De chat gebruikt zogeheten “cookies“, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen worden en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Livezilla gezonden en daar opgeslagen. Livezilla gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant op te stellen en om overige met het websitegebruik en het internetgebruik verband houdende diensten te leveren. Ook zal Livezilla deze informatie eventueel aan derden ter hand stellen, indien en voor zover dat wettelijk is voorgeschreven en indien en voor zover derden deze informatie in opdracht van Livezilla verwerken. Livezilla zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens koppelen. U kunt de installatie van de cookies via een daartoe strekkende instelling van uw browser software blokkeren; wij attenderen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking door Livezilla van de over u verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

 

9. Inschakeling van dienstverleners/ Verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

BECKER schakelt voor de levering van diensten en voor de verwerking van uw gegevens dienstverleners in (o.a. Voor het hosten van uw gegevens in een veilig computercentrum, of het bewaren van de beschikbaar gestelde gegevens in het Newsletter-abonnement). De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend op instructie van BECKER en zijn gehouden tot naleving van de geldende privacybepalingen. Alle orderverwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en krijgen slechts in die mate en voor die tijdsduur toegang tot uw gegevens, die voor het leveren van de prestaties vereist zijn. De server van de door BECKER ingeschakelde dienstverleners bevindt zich binnen de Europese Unie.

 

10. Gegevensveiligheid

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen ongewenste toegang zo breed mogelijk te beschermen. Naast de beveiliging van de gebruiksomgeving maken wij bijvoorbeeld in een aantal websitegedeelten (online-sollicitatie, contactformulier, aanvraagformulieren) gebruik van een coderingsprocedure. De door u verstrekte informatie wordt daarbij in gecodeerde vorm met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) verzonden, om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. U herkent dit aan het gesloten slot-symbooltje in de statusbalk en aan de adresregel die met “https“ begint.

 

11. Informatie, rectificatie en verwijderen van uw gegevens

Indien persoonsgerelateerde gegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene zoals bedoeld in het privacyrecht. Betrokkenen hebben principieel een recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen de verwerking alsmede een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

1. Recht op inlichtingen, informatie en rectificatie
U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt. Indien uw gegevens niet (meer) correct zijn, kunt u een rectificatie aanvragen. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u een vervollediging aanvragen. Indien wij uw gegevens aan derden doorgegeven hebben, informeren wij deze derden omtrent uw rectificatie – indien en voor zover dit wettelijk is voorgeschreven.

 

2. Recht op verwijderen van uw persoonsgerelateerde gegevens
U kunt om de volgende redenen het onmiddellijk verwijderen van uw persoonsgerelateerde
gegevens aanvragen:

 • Indien uw persoonsgerelateerde gegevens voor de doeleinden waartoe zij werden ingewonnen niet langer benodigd zijn
 • Indien u uw toestemming herroept en een andere rechtsgrondslag ontbreekt
 • Indien u bezwaar aantekent tegen de verwerking en er geen prevalerende, beschermingswaardige redenen voor een verwerking bestaan
 • Indien uw persoonsgerelateerde gegevens onrechtmatig verwerkt werden
 • Indien uw persoonsgerelateerde gegevens gewist moeten orden, teneinde aan wettelijke vereisten te voldoen. Bedenk wel dat een aanspraak op wissing afhankelijk is van de vraag, of er sprake is van een legitieme reden die de verwerking van de gegevens noodzakelijk maakt.

3. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens
U bent gerechtigd om één van de volgende redenen een beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen:

 

4. Recht op bezwaar
Wij mogen uw gegevens op grond van gerechtvaardigde belangen of voor het publiek belang verwerken. In deze gevallen heeft u het recht, tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar aan te tekenen. Dit geldt tevens, wanneer wij uw gegevens voor onze rechtstreekse reclame gebruiken.

 

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U bent gerechtigd om persoonsgerelateerde gegevens, die u ons verstrekt heeft, in een overdraagbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd, deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke ter hand te stellen, indien en voor zover de verwerking op een toestemming of een overeenkomst berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt.

In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd, te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens door een verantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden toegezonden, indien en voor zover zulks technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad. Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die voor de uitvoeren van een taak noodzakelijk is, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast.

 

12. Onze contactpersoon voor privacybescherming

Wanneer u contact wilt opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming, kunt u zich te wenden tot:


Michael Bock, LL.M. c/o Daseco GmbH
Werkmeisterstr. 41
D-47877 Willich
Duitsland

 

13. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Behoudens andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u het recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.