OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług przez Spółkę Becker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie 46,
  64-000 Kościan, NIP: 698-179-44, wysokość kapitału zakładowego: 750.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000313602 (dalej: Spółka lub Przedsiębiorca), z konsumentami (w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę,  o ile nie zostały poczynione między stronami umowy ustalenia odmienne od postanowień OWS. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy elektronicznej, formy dokumentowej lub pisemnego potwierdzenia odstępstwa przez Spółkę pod rygorem nieważności. Brak uznania przez Spółkę warunków odmiennych od niniejszych OWS powoduje, iż te odmienne warunki nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków.
 3. Jeżeli OWS nie zostały dołączone do oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy to Konsument jest związany z treścią OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej na stronie internetowej: https://becker-international.com/pl
 4. Złożenie przez Konsumenta zamówienia oznacza, że Konsument zaakceptował treść OWS. Jeżeli postanowienia OWS są w sprzeczności z treścią oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy, wówczas obowiązuje treść odpowiednio oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy.

II. Oferta, zakres dostawy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez Spółkę, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób lub podmiotów, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego w dowolnej formie do Spółki.
 3. Umowę uważa się za zawartą w momencie przekazania Konsumentowi przez Spółkę potwierdzenia złożonego przez Konsumenta zamówienia.
 4. Wszelkie ustne ustalenia, w szczególności telefoniczne zamówienia, jak również ich zmiany bądź uzupełnienia bądź odwołanie dostawy wymagają potwierdzenia przez Spółkę w formie dokumentowej bądź w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia mogą być dokonywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przedmiot oraz zakres umowy określony jest na podstawie potwierdzenia zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w ust. 2.

III. Ceny oraz płatności

 1. Obowiązujące ceny ustalane przez Spółkę są cenami brutto. Ceny te nie obejmują kosztów opakowania, transportu, cła ani ubezpieczenia.
 2. Konsument nie jest uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu roszczeń wobec Spółki z należnością Spółki z jakiegokolwiek tytułu.

IV. Terminy dostawy

 1. Termin wysyłki towaru określony jest przez Spółkę w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Konsumentowi i oznacza termin wysłania towaru na wskazany przez Konsumenta adres lub termin przygotowania towaru do odbioru z magazynu Spółki – w przypadku odbioru osobistego towaru przez Konsumenta.
 2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Spółki, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności tj. nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Spółki, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Spółki, szkody transportowe itp. O wystąpieniu przeszkody Spółka powiadomi Konsumenta, wskazując nowy termin realizacji dostawy.

V. Wysyłka

 1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Konsumenta, w chwili wydania przez Przedsiębiorcę towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Spółka zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do uiszczenia przez Konsumenta ceny w pełnej wysokości. Do momentu przejścia własności towaru na Konsumenta, przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez Konsumenta, ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią Konsument obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Spółce pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Becker Polska sp. z o.o., Pianowo 46, 64-000 Kościan. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać z następującego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

   

  Adresat:  Becker Polska sp. z o.o. Pianowo 46, 64-000 Kościan

  - Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: (tu: wymienić zakupione towary)

  - Data zawarcia umowy/odbioru

  - Adres Konsumenta

  - Podpis Konsumenta 

  - Data oświadczenia

   

  i przesłanie go do nas na poniższy adres:

   

  Becker Polska sp. z o.o.

  Pianowo 46

  64-000 Kościan

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Spółkę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Spółka zaproponowała, że sama odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła towar będący przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Jeśli Przedsiębiorca nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany  przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

VIII. Rękojmia

 1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Wada fizyczna polega nie niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2) nie ma właściwości, o których istnieniu Przedsiębiorca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając mu próbkę lub wzór;

  3) nie nadaje się do celu, o którym Przedsiębiorca poinformował Konsumenta przy zawarciu umowy, a Przedsiębiorca nie zgłosić zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

  4) została wydana Konsumentowi w stanie niezupełnym.

 3. Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Konsument widział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:

  1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Spółkę albo Spółka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna;

  2) żądać wymiany rzeczy na wolna od wad albo usunięcia wady, jednakże Przedsiębiorca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  3) Konsument może – zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 7. Przedsiębiorca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Przedsiębiorca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
 9. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Spółki dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Konsumentowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Przedsiębiorcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 10. Przedsiębiorca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Przedsiębiorca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 13. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

IX. Sposób składania reklamacji

 1. Reklamacja może został złożona przez Konsumenta w następujący sposób:

  1) pisemnie na adres: Becker Polska sp. z o.o., Pianowo 46, 64-000 Kościan;

  2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@becker-polska.com

   

 2. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji:

  1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

  3) danych kontaktowych składającego reklamację

  ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę.

X. Polubowne (pozasądowe) sposoby rozpoznawania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tychże postępowań.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych;

  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Przedsiębiorcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Przedsiębiorcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  d) Konsument może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 165, s. 1).

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania umowy dla wszelkich zobowiązań jest siedziba Spółki.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle zawartych umów, jak również pozostające w związku z zawartymi pomiędzy Spółką a Konsumentem umowami rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

- Adresat:  Becker Polska sp. z o.o. Pianowo 46, 64-000 Kościan

- Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: (tu: wymienić zakupione towary)

-  Data zawarcia umowy/odbioru

- Adres Konsumenta

- Podpis Konsumenta 

- Data oświadczenia

 

i przesłanie go do nas na poniższy adres:

 

Becker Polska sp. z o.o.

Pianowo 46

64-000 Kościan

Strona ta używa pliki cookie (ciasteczek), które są potrzebne do skutecznej pracy strony internetowej i stale są zapisywane. Inne pliki cookie (ciasteczka), które zwiększają wygodę podczas korzystania z tej strony, służą bezpośredniej reklamie lub ułatwiają interakcję z innymi stronami internetowymi lub sieciami społecznościowymi, są zapisywane jedynie za Twoją zgodą.

Polityka prywatnościImpressum