Obowiązek informacyjny dla Pracowników

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Becker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w:  Pianowo 46, 64-000 Kościan, KRS 0000313602 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu, NIP PL6981791144, Kapitał zakładowy 750.000,00 zł (dalej: Spółka lub Administrator).

II. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Spółka, przetwarza dane osobowe Pracowników Spółki w związku z obowiązującą umową oraz w celach archiwizacyjnych po jej rozwiązaniu. Spółka przetwarza dane Pracowników w celu:

 1. zawarcia i prawidłowej realizacji umowy – do momentu jej rozwiązania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami praw
 2. korespondencji mailowej, listownej lub telefonicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość bieżącego kontaktu z Pracownikiem. Dane przetwarzane są przez okres kontaktu z Pracownikiem oraz w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa
 3. wykonania ciążących na Spółce obowiązków księgowo-podatkowych - zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązujących przepisów podatkowych. Dane przetwarzane będą do momentu określonego w obowiązujących przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

III. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, Spółka- przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – prowadzi monitoring wizyjny. Podstawą prawną jest tj. uzasadniony prawnie interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe zarejestrowane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego (wizerunek osoby fizycznej) Spółki przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od rejestracji obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

IV. Wizerunek

Spółka przetwarza wizerunek Pracownika przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu promocji działań prowadzonych przez Administratora. Dane te mogą być udostępniane w postaci zdjęć wywieszonych w siedzibie Administratora oraz udostępniane innym pracownikom przy wykorzystaniu narzędzi MS Office 365, m.in. SharePoint. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania przez zgody przez Pracownika.

V. Roszczenia Pracowników

Spółka przetwarza dane Pracowników w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzenia. Dane te przetwarzane są do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Prawa Pracowników związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę

 1. Prawo dostępu do treści danych.
 2. Prawo do sprostowania danych.
 3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • Pracownik cofnął zgodę, na podstawie której Spółka przetwarzała jego dane, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • Pracownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występuje nadrzędnie prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego

Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w RODO.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Prawo do przenoszenia danych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
 4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Udostępnianie danych

 1. dane osobowe w razie konieczności mogą być udostępniane osobom trzecim współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do wykonania celów współpracy z Klientem
 2. dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu
 3. dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG