Ogólne warunki sprzedaży dla przedsiębiorców

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług przez Spółkę Becker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie 46, 64-000 Kościan, NIP: 698-179-44, wysokość kapitału zakładowego: 750.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000313602 (dalej: Spółka) z przedsiębiorcami, tj. podmiotami zawierającymi umowę w związku z prowadzoną działalnością (dalej: Zamawiający)  z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą gdy z treści umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę,  o ile nie zostały poczynione między stronami umowy ustalenia odmienne od postanowień OWS. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy elektronicznej, formy dokumentowej lub pisemnego potwierdzenia odstępstwa przez Spółkę pod rygorem nieważności. Brak uznania przez Spółkę warunków odmiennych od niniejszych OWS powoduje, iż te odmienne warunki nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków.
 3. Jeżeli OWS nie zostały dołączone do oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy to Zamawiający jest związany z treścią OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej na stronie internetowej: https://becker-international.com/pl
 4. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia oznacza, że Zamawiający zaakceptował treść OWS. Jeżeli postanowienia OWS są w sprzeczności z treścią oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy, wówczas obowiązuje treść odpowiednio oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy.

II. Oferta, zakres dostawy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez Spółkę, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób lub podmiotów, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego w dowolnej formie do Spółki.
 3. Umowę uważa się za zawartą w momencie przekazania Zamawiającemu przez Spółkę potwierdzenia udzielonego Spółce zamówienia.
 4. Wszelkie ustne ustalenia, w szczególności telefoniczne zamówienia, jak również ich zmiany bądź uzupełnienia bądź odwołanie dostawy wymagają potwierdzenia przez Spółkę w formie dokumentowej bądź w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia mogą być dokonywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przedmiot oraz zakres umowy określony jest na podstawie potwierdzenia zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w ust. 2.

III. Ceny oraz płatności

 1. Obowiązujące ceny ustalane przez Spółkę nie obejmują kosztów opakowania, transportu, cła ani ubezpieczenia. Do cen doliczany jest każdorazowo podatek VAT według obowiązującej w chwili zawarcia umowy stawki.
 2. Zamawiający nie jest uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu roszczeń wobec Spółki z należnością Spółki z jakiegokolwiek tytułu.
 3. W przypadku anulowania lub zaniechania odbioru przez Zamawiającego towaru potwierdzonego przez Spółkę, Spółka może żądać naprawienia powstałej w związku z tym szkody w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanego zamówienia.
 4. Ceny na towary i/lub usługi oferowane przez Spółkę. wyrażone w walucie innej niż PLN są przeliczane według średniego kursu sprzedaży określonej waluty z tabeli A NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury, chyba że w ofercie wskazano inaczej.

IV. Terminy dostawy

 1. Termin wysyłki towaru określony jest przez Spółkę w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Zamawiającemu i oznacza termin wysłania towaru na wskazany przez Zamawiającego adres lub termin przygotowania towaru do odbioru z magazynu Spółki – w przypadku odbioru osobistego towaru przez Zamawiającego.
 2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Spółki, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności tj. nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Spółki, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Spółki, szkody transportowe itp. O wystąpieniu przeszkody Spółka powiadomi Zamawiającego, wskazując nowy termin realizacji dostawy.
 3. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Spółkę uprawnia Zamawiającego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Spółka, pomimo pisemnie uzgodnionego z Zamawiającym dodatkowego terminu, nadal, pomimo pisemnego wezwania, nie realizuje dostawy. Każdorazowo odpowiedzialność Spółki z tego tytułu ograniczona jest do 6% wartości tej części dostawy, która na skutek zwłoki nie może być zrealizowana w terminie dodatkowym, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru we wskazanym terminie.
  W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru, Spółka ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami magazynowania oraz innymi powstałymi w wyniku opóźnienia odbioru kosztami albo Spółka może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego.

V. Przejście ryzyka oraz odbiór

 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego wydania Zamawiającemu. Za wydanie towaru uważa się również moment poinformowania Zamawiającego o przygotowaniu towaru do odbioru – w przypadku osobistego towaru przez Zamawiającego z magazynu Spółki oraz  w przypadku powierzenia towaru przez Spółkę przewoźnikowi.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Spółka zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do uiszczenia przez Zamawiającego ceny w pełnej wysokości. Do momentu przejścia własności towaru na Zamawiającego, przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez Zamawiającego, ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie.
 2. W przypadku działań bądź zaniechań Zamawiającego niezgodnych z umową oraz niniejszymi OWS, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności, Spółka uprawniona jest do odebrania przedmiotu dostawy po uprzednim wezwaniu, a Zamawiający jest obowiązany do jego wydania. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez Spółkę nie oznacza odstąpienia od umowy.
 3. Do czasu zapłaty ceny w pełnej wysokości Zamawiający jest obowiązany do należytego i starannego korzystania z przedmiotu dostawy, w szczególności jest on obowiązany do ubezpieczenia na własny koszt przedmiotu dostawy od ognia, wody oraz od kradzieży do pełnej wartości nowego przedmiotu dostawy. W razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, serwisu bądź przeglądu Zamawiający musi je przeprowadzić w odpowiednim terminie na własny koszt.

VII. Rękojmia

 1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania z należytą starannością dostarczonego towaru. Dostrzeżone wady powinny zostać zgłoszone pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@becker-polska.com przez Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu towaru, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania towaru. W wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenie wady pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: info@becker-polska.com niezwłocznie po jej wykryciu, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wykrycia wady.
 2. Spółka nie odpowiada za szkody powstałe z następujących przyczyn: nienależyte korzystanie, wadliwy montaż bądź wadliwe uruchomienie przez Zamawiającego bądź przez osobę trzecią, normalne zużycie rzeczy, wadliwe lub niedbałe używanie rzeczy, użycie niewłaściwych środków obrotowych, materiałów wymiennych, wadliwe roboty budowlane, niewłaściwa podstawa budowy, chemiczne, elektrochemiczne bądź elektryczne wpływy, o ile nie są efektem zawinionych działań Spółki.
 3. Jeżeli przedmiot dostawy ma wadę, za którą Spółka ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Spółka może odmówić żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów oraz w przypadku gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę przedmiotu dostawy.
 4. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Spółki za nieumyślne naruszenie obowiązków. Postanowienie zdania poprzedniego znajduje zastosowanie również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, przy pomocy których Spółka  wykonuje dostawę.
 5. Odpowiedzialność Spółki w stosunku do Zamawiającego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej przez Zamawiającego ceny. Spółka ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego wyłącznie za winę umyślną i rażące niedbalstwo i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Spółka jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 7. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Spółki o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Spółki w terminach określonych w ust. 1 powyżej.
 8. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku, od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu.

VIII. Kary umowne

 1. Niezależnie od zapisów ust. III pkt 3 OWS, Spółka ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wartości zamówienia netto.
 2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Spółka ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania umowy dla wszelkich zobowiązań jest siedziba Spółki.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle zawartych umów, jak również pozostające w związku z zawartymi pomiędzy Spółką a Zamawiającym umowami rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 3. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01.01.2023 r.