OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW ORAZ DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI UMOWY WYNIKA, ŻE UMOWA TA NIE POSIADA DLA OSOBY FIZYCZNEJ CHARAKTERU ZAWODOWEGO.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług przez Spółkę Becker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie 46, 64-000 Kościan, NIP: 698-179-44, wysokość kapitału zakładowego: 750.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000313602 (dalej: Spółka lub Przedsiębiorca), z konsumentami (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) oraz osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą gdy z treści umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego a do stosuje się przepisy dotyczące konsumentów – dalej zwanymi łącznie Konsumentami lub Konsumentem.
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę,  o ile nie zostały poczynione między stronami umowy ustalenia odmienne od postanowień OWS. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy elektronicznej, formy dokumentowej lub pisemnego potwierdzenia odstępstwa przez Spółkę pod rygorem nieważności. Brak uznania przez Spółkę warunków odmiennych od niniejszych OWS powoduje, iż te odmienne warunki nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków.
 3. Jeżeli OWS nie zostały dołączone do oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy to Konsument jest związany z treścią OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej na stronie internetowej: https://becker-international.com/pl
 4. Złożenie przez Konsumenta zamówienia oznacza, że Konsument zaakceptował treść OWS. Jeżeli postanowienia OWS są w sprzeczności z treścią oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy, wówczas obowiązuje treść odpowiednio oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy.

II. Oferta, zakres dostawy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez Spółkę, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób lub podmiotów, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego w dowolnej formie do Spółki.
 3. Umowę uważa się za zawartą w momencie przekazania Konsumentowi przez Spółkę potwierdzenia złożonego przez Konsumenta zamówienia.
 4. Wszelkie ustne ustalenia, w szczególności telefoniczne zamówienia, jak również ich zmiany bądź uzupełnienia bądź odwołanie dostawy wymagają potwierdzenia przez Spółkę w formie dokumentowej bądź w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia mogą być dokonywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przedmiot oraz zakres umowy określony jest na podstawie potwierdzenia zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w ust. 2.

III. Ceny oraz płatności

 1. Obowiązujące ceny ustalane przez Spółkę są cenami brutto. Ceny te nie obejmują kosztów opakowania, transportu, cła ani ubezpieczenia.
 2. Konsument nie jest uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu roszczeń wobec Spółki z należnością Spółki z jakiegokolwiek tytułu.

IV. Terminy dostawy

 1. Termin wysyłki towaru określony jest przez Spółkę w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Konsumentowi i oznacza termin wysłania towaru na wskazany przez Konsumenta adres lub termin przygotowania towaru do odbioru z magazynu Spółki – w przypadku odbioru osobistego towaru przez Konsumenta.
 2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Spółki, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności tj. nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Spółki, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Spółki, szkody transportowe itp. O wystąpieniu przeszkody Spółka powiadomi Konsumenta, wskazując nowy termin realizacji dostawy.

V. Wysyłka

 1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Konsumenta, w chwili wydania przez Przedsiębiorcę towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Spółka zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do uiszczenia przez Konsumenta ceny w pełnej wysokości. Do momentu przejścia własności towaru na Konsumenta, przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez Konsumenta, ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią Konsument obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 oraz art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Spółce pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Becker Polska sp. z o.o., Pianowo 46, 64-000 Kościan. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może skorzystać z następującego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

  - Adresat:  Becker Polska sp. z o.o. Pianowo 46, 64-000 Kościan

  - Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: (tu: wymienić zakupione towary)

  -  Data zawarcia umowy/odbioru

  -  Adres Konsumenta

  -  Podpis Konsumenta 

  -  Data oświadczenia

  i przesłanie go do nas na poniższy adres:

  Becker Polska sp. z o.o. Pianowo 46, 64-000 Kościan

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Odstąpienie od umowy następuje na zasadach i z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VIII. Niezgodność towaru z umową

 1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.zy Konsumentowi.

IX. Sposób składania reklamacji

 1. Reklamacja może został złożona przez Konsumenta w następujący sposób:

  1) pisemnie na adres: Becker Polska sp. z o.o., Pianowo 46, 64-000 Kościan;

  2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@becker-polska.com

 2. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji:

  1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

  3) danych kontaktowych składającego reklamację

  ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę.

X. Polubowne (pozasądowe) sposoby rozpoznawania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tychże postępowań.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych;

  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Przedsiębiorcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Przedsiębiorcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  Konsument może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 165, s. 1).

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia 01.01.2023 r.