OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI UMOWY WYNIKA, ŻE UMOWA TA NIE POSIADA DLA OSOBY FIZYCZNEJ CHARAKTERU ZAWODOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług przez Spółkę Becker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie 46, 64-000 Kościan, NIP: 698-179-44, wysokość kapitału zakładowego: 750.000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy w Poznaniu pod numerem KRS: 0000313602 (dalej: Spółka lub Przedsiębiorca),
  z osobą fizyczną, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z  jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: Zamawiający).
 2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Spółkę,  o ile nie zostały poczynione między stronami umowy ustalenia odmienne od postanowień OWS. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy elektronicznej, formy dokumentowej lub pisemnego potwierdzenia odstępstwa przez Spółkę pod rygorem nieważności. Brak uznania przez Spółkę warunków odmiennych od niniejszych OWS powoduje, iż te odmienne warunki nie wiążą Spółki, nawet jeśli Spółka nie sprzeciwiła się wyraźnie treści tych warunków.
 3. Jeżeli OWS nie zostały dołączone do oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy to Zamawiający jest związany z treścią OWS w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej na stronie internetowej: https://becker-international.com/pl
 4. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia oznacza, że Zamawiający zaakceptował treść OWS. Jeżeli postanowienia OWS są w sprzeczności z treścią oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy, wówczas obowiązuje treść odpowiednio oferty, potwierdzenia zamówienia lub umowy.

II. Oferta, zakres dostawy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez Spółkę, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób lub podmiotów, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego w dowolnej formie do Spółki.
 3. Umowę uważa się za zawartą w momencie przekazania Zamawiającemu przez Spółkę potwierdzenia udzielonego Spółce zamówienia.
 4. Wszelkie ustne ustalenia, w szczególności telefoniczne zamówienia, jak również ich zmiany bądź uzupełnienia bądź odwołanie dostawy wymagają potwierdzenia przez Spółkę w formie dokumentowej bądź w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia mogą być dokonywane również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przedmiot oraz zakres umowy określony jest na podstawie potwierdzenia zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w ust. 2.

III. Ceny oraz płatności

 1. Obowiązujące ceny ustalane przez Spółkę nie obejmują kosztów opakowania, transportu, cła ani ubezpieczenia. Do cen doliczany jest każdorazowo podatek VAT według obowiązującej w chwili zawarcia umowy stawki.
 2. Zamawiający nie jest uprawniony jest do potrącenia przysługujących mu roszczeń wobec Spółki z należnością Spółki z jakiegokolwiek tytułu.
 3. W przypadku anulowania lub zaniechania odbioru przez Zamawiającego towaru potwierdzonego przez Spółkę, Spółka może żądać naprawienia powstałej w związku z tym szkody w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanego zamówienia.
 4. Ceny na towary i/lub usługi oferowane przez Spółkę. wyrażone w walucie innej niż PLN są przeliczane według średniego kursu sprzedaży określonej waluty z tabeli A NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury, chyba że w ofercie wskazano inaczej.

IV. Terminy dostawy

 1. Termin wysyłki towaru określony jest przez Spółkę w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Zamawiającemu i oznacza termin wysłania towaru na wskazany przez Zamawiającego adres lub termin przygotowania towaru do odbioru z magazynu Spółki – w przypadku odbioru osobistego towaru przez Zamawiającego.
 2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Spółki, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności tj. nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Spółki, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Spółki, szkody transportowe itp. O wystąpieniu przeszkody Spółka powiadomi Zamawiającego, wskazując nowy termin realizacji dostawy.
 3. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Spółkę uprawnia Zamawiającego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Spółka, pomimo pisemnie uzgodnionego z Zamawiającym dodatkowego terminu, nadal, pomimo pisemnego wezwania, nie realizuje dostawy. Każdorazowo odpowiedzialność Spółki z tego tytułu ograniczona jest do 6% wartości tej części dostawy, która na skutek zwłoki nie może być zrealizowana w terminie dodatkowym, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru we wskazanym terminie. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru, Spółka ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami magazynowania oraz innymi powstałymi w wyniku opóźnienia odbioru kosztami albo Spółka może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego.

V. Przejście ryzyka oraz odbiór

 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego wydania Zamawiającemu. Za wydanie towaru uważa się również moment poinformowania Zamawiającego o przygotowaniu towaru do odbioru – w przypadku osobistego towaru przez Zamawiającego z magazynu Spółki oraz  w przypadku powierzenia towaru przez Spółkę przewoźnikowi.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Spółka zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy aż do uiszczenia przez Zamawiającego ceny w pełnej wysokości. Do momentu przejścia własności towaru na Zamawiającego, przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez Zamawiającego, ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie.
 2. W przypadku działań bądź zaniechań Zamawiającego niezgodnych z umową oraz niniejszymi OWS, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności, Spółka uprawniona jest do odebrania przedmiotu dostawy po uprzednim wezwaniu, a Zamawiający jest obowiązany do jego wydania. Dochodzenie uprawnień z tytułu zastrzeżenia prawa własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez Spółkę nie oznacza odstąpienia od umowy.
 3. Do czasu zapłaty ceny w pełnej wysokości Zamawiający jest obowiązany do należytego i starannego korzystania z przedmiotu dostawy, w szczególności jest on obowiązany do ubezpieczenia na własny koszt przedmiotu dostawy od ognia, wody oraz od kradzieży do pełnej wartości nowego przedmiotu dostawy. W razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, serwisu bądź przeglądu Zamawiający musi je przeprowadzić w odpowiednim terminie na własny koszt.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 3. Zamawiający może odstąpić od umowy, składając Spółce pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Becker Polska sp. z o.o., Pianowo 46, 64-000 Kościan. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Zamawiający może skorzystać z następującego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

  Adresat:  Becker Polska sp. z o.o. Pianowo 46, 64-000 Kościan

  - Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: (tu: wymienić zakupione towary)

  - Data zawarcia umowy/odbioru

  - Adres Zamawiającego

  - Podpis Zamawiającego

  - Data złożenia oświadczenia

   

  i przesłanie go do nas na poniższy adres:

  Becker Polska sp. z o.o.
  Pianowo 46
  64-000 Kościan

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Spółce lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Spółkę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Spółka zaproponowała, że sama odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Zamawiający odsyła towar będący przedmiotem umowy od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Jeśli Przedsiębiorca nie zaproponuje Zamawiającemu, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 9. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3) w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

VIII. Rękojmia

 1. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Wada fizyczna polega nie niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2) nie ma właściwości, o których istnieniu Przedsiębiorca zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając mu próbkę lub wzór;

  3) nie nadaje się do celu, o którym Przedsiębiorca poinformował Zamawiającego przy zawarciu umowy, a Przedsiębiorca nie zgłosić zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

  4) została wydana Zamawiającemu w stanie niezupełnym.

 3. Spółka jest zwolniona z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Zamawiający widział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Zamawiający nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może:

  1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Spółkę albo Spółka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna;

  2) żądać wymiany rzeczy na wolna od wad albo usunięcia wady, jednakże Przedsiębiorca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  3) Zamawiający może – zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

 7. Przedsiębiorca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
 8. Przedsiębiorca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku zwrotu towaru na skutek odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Spółki dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Zamawiającemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Zamawiającego byłoby nadmiernie utrudnione, Zamawiający obowiązany jest udostępnić rzecz Przedsiębiorcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 10. Przedsiębiorca obowiązany jest przyjąć od Zamawiającego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Przedsiębiorca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu.
 13. Roszczenie Zamawiającego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Zamawiającemu.

IX. Sposób składania reklamacji

 1. Reklamacja może został złożona przez Zamawiającego w następujący sposób:

  1) pisemnie na adres: Becker Polska sp. z o.o., Pianowo 46, 64-000 Kościan;

  2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@becker-polska.com

 2. Zaleca się podanie przez Zamawiającego w opisie reklamacji:

  1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

  2) żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

  3) danych kontaktowych składającego reklamację

  ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę.

X. Kary umowne  

 1. Niezależnie od zapisów ust. III pkt 3 OWS, Spółka ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego w wysokości 20% wartości zamówienia netto.
 2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Spółka ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania umowy dla wszelkich zobowiązań jest siedziba Spółki.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle zawartych umów, jak również pozostające w związku z zawartymi pomiędzy Spółką a Zamawiającym umowami rozpatrywane będą wyłącznie przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

Strona ta używa pliki cookie (ciasteczek), które są potrzebne do skutecznej pracy strony internetowej i stale są zapisywane. Inne pliki cookie (ciasteczka), które zwiększają wygodę podczas korzystania z tej strony, służą bezpośredniej reklamie lub ułatwiają interakcję z innymi stronami internetowymi lub sieciami społecznościowymi, są zapisywane jedynie za Twoją zgodą.

Polityka prywatnościImpressum